CSR czyli spersonalizowana strategia biznesowa dla MŚP

CSR czyli spersonalizowana strategia biznesowa dla MŚP

Artykuły

W wiodących gospodarkach rośnie liczba firm małych i średnich, które posiadają strategie CSR. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB i w kreowaniu miejsc pracy zatrudnieniu jest istotny, zarówno w UE, jaki i w Polsce. W niektórych krajach, wdrażanie CSR przez firmy małe i średnie jest wspierana na poziomie regionalnym lub lokalnym, bo przynosi to wymierne korzyści gospodarce. Na przykład, w Toskanii rząd regionalny udziela grantów i redukuje podatki wówczas, gdy małe lub średnie przedsiębiorstwo korzysta z doradztwa w kwestiach wdrażania CSR.

W wiodących gospodarkach rośnie liczba firm małych i średnich, które posiadają strategie CSR. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB i w kreowaniu miejsc pracy zatrudnieniu jest istotny, zarówno w UE, jaki i w Polsce. W niektórych krajach, wdrażanie CSR przez firmy małe i średnie jest wspierana na poziomie regionalnym lub lokalnym, bo przynosi to wymierne korzyści gospodarce. Na przykład, w Toskanii rząd regionalny udziela grantów i redukuje podatki wówczas, gdy małe lub średnie przedsiębiorstwo korzysta z doradztwa w kwestiach wdrażania CSR.

CSR jest kojarzony z międzynarodowymi korporacjami, z filantropią, a także działaniami za pomocą których firmy równoważą sytuacje niekorzystne dla swojego wizerunku. W Polsce koncepcja CSR, a więc społecznej odpowiedzialność biznesu, jest relatywnie nieznana, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. CSR oznacza czynić społecznie dobrze, a więc robić to co wykracza poza wymogi prawne oraz to, co leży w interesie firmy, jednak ze społecznym interesem jest w zgodzie. Dla małych i średnich przedsiębiorstw niejednokrotnie priorytetem jest pozytywny wynik biznesowy i utrzymanie się na rynku. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa stać więc na realizowanie strategii CSR?

W wiodących gospodarkach rośnie liczba firm małych i średnich, które posiadają strategie CSR. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB i w kreowaniu miejsc pracy zatrudnieniu jest istotny, zarówno w UE, jaki i w Polsce. W niektórych krajach, wdrażanie CSR przez firmy małe i średnie jest wspierana na poziomie regionalnym lub lokalnym, bo przynosi to wymierne korzyści gospodarce. Na przykład, w Toskanii rząd regionalny udziela grantów i redukuje podatki wówczas, gdy małe lub średnie przedsiębiorstwo korzysta z doradztwa w kwestiach wdrażania CSR. W 2011 roku w dziesięciu miastach w Macedonii zorganizowane zostało mistrzostwo w CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Albowiem, jeśli spojrzymy na CSR z perspektywy korzyści, takich jak innowacyjny sposób myślenia o biznesie, wzrost atrakcyjności miejsca pracy (dzięki zachowaniu norm etycznych), większą atrakcyjność firmy na rynku międzynarodowym, a także lepszy dostęp do kapitału dzięki transparentności oraz lepsze zarządzanie uwzględniające ryzyko, okaże się, że CSR jest doskonałym bodźcem dalszego rozwoju firm małych i średnich.

JAK I KIEDY WDRAŻAĆ CSR?

Małe i średnie przedsiębiorstwa to często firmy rodzinne. Mogą to być to także biznesy “life-style” (zapewniające określoną pensję i nic więcej) realizujące niszowe strategie. Takie firmy mają zazwyczaj dobre i niesformalizowane powiązania ze społecznością lokalną. Często cechuje je nieformalny styl zarządzania, a decyzje podejmowane są z konieczności lub by zrealizować konkretne operacje. Brak jest wyraźnej strategii biznesowej. Co zatem motywuje małe i średnie przedsiębiorstwa do wdrażania CSR-u, gdy brak jest zachęt ze strony instytucji państwowych? To przede wszystkim chęć osiągnięcia korzyści biznesowych, zarówno mierzalnych,  jak i niemierzalnych, a także rozwój firmy. Niekiedy też motywacją jest potrzeba właściciela/menadżera zaprezentowania swoim interesariuszom wartości, którymi firma się kieruje, a także chęć spełnienia oczekiwań branży, oczekiwań społecznych i bycie w zgodzie z różnorodnymi interesariuszami. Jak pokazują przykłady spoza Polski, taką motywacją, mogą być także różnego rodzaju zachęty instytucjonalne.

Niekiedy zdarza się, że firma nie jest świadoma swoich działań CSR-owych lub nie są one po prostu widoczne. Jest to zalążek strategii CSR. Wówczas ważne jest by zidentyfikować te działania oraz motywację, jaka stała za ich realizacją. Taka informacja pomaga sformułować strategię CSR spójną z wartościami firmy. CSR może także już istnieć jako odizolowana funkcja. W takim przypadku warto określić, jak takie działania można włączyć do polityki wewnętrznej i zewnętrznej, i jak je koordynować. Najbardziej dojrzały etap wdrażania CSR ma miejsce wówczas, gdy CSR pełni funkcję koordynującą, określa normy etyczne, wiąże się z identyfikowaniem ryzyka i jego zapobieganiem, buduje trwałe relacje i zaufanie wewnątrz firmy oraz z jej zewnętrznymi zróżnicowanymi interesariuszami. Bywa też, w przypadku przedsiębiorstw średniej wielkości, że pomimo braku spójnej strategii CSR, realizowane są działania CSR typowe dla dużych przedsiębiorstw, na przykład egzekwowane są normy etycznego postępowania firm-dostawców.

I właśnie ze względu na to zróżnicowanie, a także brak formalnej strategii i sformalizowanego sposobu zarządzania, każdemu przedsiębiorstwu należy dobrać odpowiedni rodzaj działań CSR. Ważne, by odpowiadały one jej obecnym wartościom i kulturze organizacyjnej, oraz celom biznesowym, w tym strategii rozwoju (jeśli firma ją posiada). Strategia CSR powinna łatwo wpisywać się w codzienną egzystencję firmy, tworzyć wartości biznesowe i społeczne. Niekiedy, formułowanie strategii CSR pomaga firmie określić jej cele strategiczne, dzięki czemu następuje dalszy dynamiczny wzrost.

KORZYŚCI

Korzyści, jakie wynikają dla MŚP z CSR jest wiele. Dzięki CSR firma nabywa nowy/inny punkt widzenia własnego biznesu, szerszą perspektywę, staje się otwarta na nowe możliwości biznesowe. Zarządzanie przybiera bardziej ustrukturyzowaną formę, wartości stają się elementem decyzji biznesowych, rośnie atrakcyjność firmy z punktu widzenia potencjalnego pracownika (magnes dla utalentowanych). CSR jest świadectwem dobrego i stabilnego zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem. Firma zyskuje lepszy dostęp do kapitału instytucji finansowych i banków. Dzięki rosnącej transparentności, następuje wzrost atrakcyjności dla inwestorów. Jest to szczególnie istotne w przypadku średniej wielkości przedsiębiorstwa, które wykorzystują zewnętrzny kapitał. Dzięki otwartemu dialogowi, zewnętrzni interesariusze wspierają rozwój firmy. CSR stanowi więc bodziec dla dalszego wzrostu, a firmie i jej pracownikom towarzyszy duma z podejmowanych działań.

Praktyka wdrażania i realizowania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach pokazuje, że CSR to nic innego, jak zwykła codzienna praca, nic trudnego i nic egzotycznego, ani też nader kosztownego. To podążanie za nowoczesnymi trendami, otwartość i reagowanie na potrzeby interesariuszy. Zarówno oni jak i społeczeństwo domagają się większej transparentności firm. CSR oznacza więc otwarty dialog, który buduje zaufanie i zapobiega konfliktom, gdy decyzje dotyczą właśnie interesariuszy. CSR to także zaangażowanie firmy w innowacyjne procesy, które poprawiają jej własną innowacyjność. I wbrew pozorom dobrze sformułowań strategia CSR nie stanowi bariery w zarządzaniu firmą. Te małe i średnie przedsiębiorstwa, które już na początku wpisują CSR w swoje DNA, gwarantują sobie stabilny zrównoważony rozwój i trwałe zaufanie. CSR bowiem to globalny dynamiczny trend oznaczający nowoczesność i wyznaczający standardy biznesowe na przyszłe lata.

Wykorzystane źródła:
Jenkins, H.,(2008)  „A Business Opportunity’ Model of Corporate Social Responsibility for Small- and Medium-sized Enterprises.” Journal of Business Ethics, Business Ethics. A European Review, Volume 18, Issue 1, pp. 21–36.

Nielsen A.E., Thomsen Ch., (2009) „CSR communication in small and medium‐sized enterprises: A study of the attitudes and beliefs of middle managers”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 14 Iss: 2, pp.176 – 189.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/

Dr Katarzyna Wilk, absolwentka Uniwersytetu Yale, ekspertka CSR, dyrektor zarządzająca High-Values.com i prezeska fundacji
Dr Katarzyna Wilk, absolwentka Uniwersytetu Yale, ekspertka CSR, dyrektor zarządzająca High-Values.com i prezeska fundacji "CSR Kompas", wspierającej edukację w obszarze CSR
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS