Czy w branży finansowej liczą się tylko cyfry?

Czy w branży finansowej liczą się tylko cyfry?

Praktyki

Raportowanie społeczne to międzybranżowy łącznik firm, które dążą do bycia odpowiedzialnymi. Obok osiągniętych wyników finansowych, coraz większego znaczenia nabierają informacje na temat tego, w jaki sposób zostały one osiągnięte.

Transparentność i komunikowanie o osiągniętych rezultatach, nie tylko w odniesieniu do kapitału finansowego, ale w szerszym zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, w tym m.in. zaangażowania społecznego, stanowi istotny element odpowiedzialności. Raportowanie społeczne (sustainability reporting, CSR reporting) to wspólny mianownik firm dążących do bycia odpowiedzialnymi, niezależnie od branży.

O swoich działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością firmy mogą komunikować różnymi kanałami. Pojedyncze tzw. dobre praktyki często opisywane są w mediach, na stronach firm i organizacji, czy też w poświęconych CSR-owi publikacjach tematycznych, takich jak na przykład Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki przygotowywany przez FOB od ponad 12 już lat, zawiera przegląd realizowanych przez firmy działań w podziale na 7 obszarów odpowiedzialności wyodrębnionych w normie ISO 26 000. Jednak to raport społeczny danej firmy powinien być tym miejscem, w którym zainteresowani powinni móc odnaleźć pogłębione informacje dotyczące działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością konkretnego przedsiębiorstwa.

Badania KMPG z 2011[1] pokazują, ze 95% z 250 największych na świecie firm (firmy G250[2]) raportuje o swoich osiągnięciach w odniesieniu do działań związanych ze C(S)R[3]. Jako główne powody podają kwestie reputacyjne bądź związane z marką (67%) oraz kwestie etyczne (58%). Pomocne w tym procesie okazują się standardy raportowania pozafinansowego, które zapewniają spójną metodologię dla porównywania postępu zarówno względem wewnętrznie wyznaczanych celów, jak też innych raportujących organizacji[4]. W będącym okresowym podsumowaniem zaawansowania procesu raporcie społecznym znaleźć można syntetyczny obraz zarządzania organizacją i wyniki odpowiedzialnego społecznie prowadzenia działalności biznesowej. Uwzględnione są przy tym społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania firmy oraz relacje z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).

Wdrażanie odpowiedzialności w codzienną praktykę biznesową różni się w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa i wyzwań, jakie stoją przed daną branżą. Jednak wskazane powyżej ogólne zagadnienia powinny być adresowane przez wszystkie raportujące firmy. Dlatego raporty społeczne spoza danej branży również mogą być ciekawe i inspirujące, pokazując wielość i różnorodność pomysłów dotyczących np. docierania do konsumentów i ich edukowania, prowadzenia dialogu z ważnymi dla firmy podmiotami, kwestii pracowniczych, aspektów łańcucha dostaw i innych obszarów odpowiedzialności. Branża finansowa, z 61% raportujących firm, znajduje się poza czołówką, gdzie procent raportujących sięga 84% (górnictwo; leśnictwo i branża papiernicza)[5]. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze 9 innych branż. Istnieje zatem szerokie spektrum przedsiębiorstw, których doświadczenia mogą stać się cennymi wskazówkami i inspiracjami do rozwijania raportowania społecznego wśród firm oferujących usługi finansowe.

Wejdź na www.raportyspoleczne.pl. W sekcji Biblioteka Raportów zamieszczone zostały ciekawe przykłady raportów społecznych wydanych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.


[1] KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011.
[2] Firmy G250 zostały wyodrębnione z Fortune Global 500 List (2010) i reprezentują ponad tuzin branż. W próbce dominuje sektor usług finansowych, ubezpieczeniowych i zabezpieczeniowych.
[3] C(S)R = corporate (social) responsibility, czyli (społeczna) odpowiedzialność biznesu.
[4] Najpopularniejsze są przy tym standardy Global Reporting Initative (GRI) – korzysta z nich aż 80% firm G250.
[5] Dane z przytaczanego raportu KPMG.
Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS