Dobre okienk@ – otwórz się na dobre!

Dobre okienk@ – otwórz się na dobre!

Praktyki

Microsoft w Polsce od wielu lat realizuje liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne na rzecz lokalnych społeczności. Program Wolontariatu Pracowniczego jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, jakie zauważamy w otoczeniu naszej firmy.

Pragniemy, by organizacje społeczne i edukacyjne, w środowisku których działamy, czuły realny wpływ i nasze zaangażowanie w ich problemy. Takie podejście wynika z globalnej strategii odpowiedzialności społecznej całej firmy, jak również inicjatyw podejmowanych lokalnie przez polski oddział Microsoft. Projekty społeczne i edukacyjne realizowane przez Microsoft mają na celu wyrównanie szans w dostępie do wiedzy, narzędzi i umiejętności informatycznych oraz podejmowanie działań w kierunku bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii w życiu codziennym. Program wolontariatu w polskim oddziale Microsoft powstał w oparciu o opinie pracowników i konsultacje społeczne z przedstawicielami trzeciego sektora. Na tej podstawie został stworzony unikalny program dostosowany do potrzeb społecznych lokalnego środowiska i zainteresowań pracowników Microsoft.

Wolontariat Microsoft opiera się na 2 rodzajach zaangażowania społecznego pracowników – kompetencyjnym i ogólnospołecznym oraz na 3 filarach: bezpieczeństwo w Internecie, pomoc organizacjom non-profit, konkurs na autorskie projekty społeczne pracowników firmy.

WOLONTARIAT KOMPETENCYJNY

Przykładem wolontariatu kompetencyjnego jest zaangażowanie Członków Zarządu Microsoft Sp. z o.o. w Gdyński Tydzień Biznesu, spotkania z młodzieżą licealną i transfer kompetencji zawodowych (impreza bazująca na ponad 30-letnich doświadczeniach z Seattle – Gdynia jest miastem bliźniaczym Seattle – i Washington Business Week).

Także zajęcia wolontariuszy w szkołach realizowane w ramach programu bezpieczeństwa dzieci w Internecie (Microsoft wraz z partnerami przygotował dla wolontariuszy specjalne materiały edukacyjne, które pomagają w przeprowadzeniu ciekawych zajęć szkolnych z dziećmi i młodzieżą. Twarzą materiałów edukacyjnych dla dzieci o nazwie „3…2…1…Internet” www.321internet.pl jest Krzysztof Hołowczyc, zaś materiałów dla młodzieży „W Sieci!” www.wsieci.tv jest Ewa Farna).

Wolontariusze Microsoft wspierają organizacje społeczne w zakresie informatycznym m.in. prowadząc szkolenia z oprogramowania Microsoft, udzielając wsparcia technologicznego np. podczas Olimpiady Specjalnej.

DZIAŁANIA OGÓLNOSPOŁECZNE

Wolontariat ogólnospołeczny to także praca społeczna z organizacjami non profit i ich podopiecznymi lecz bez ścisłego związku z profilem firmy i doświadczeniem zawodowym wolontariusza, nawiązująca do jego predyspozycji osobistych np. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi przewlekle chore dzieci, akcje honorowego krwiodawstwa, prace fizyczne np. rewitalizacja ścieżki edukacyjnej na terenie Centrum Zdrowia Dziecka, świąteczne akcje prezentowe dla najuboższych.

Niezwykle istotne dla realizacji Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wsparcie i bezpośrednie zaangażowanie kadry managerskiej. Członkowie kierownictwa wyższego szczebla, z Dyrektorem Generalnym na czele, wielokrotnie brali udział w realizowanych projektach, dając tym dobry przykład pracownikom Microsoft.

DOBRA PRAKTYKA: WSPARCIE FIRMY DLA PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Microsoft udziela wsparcia dla wolontariuszy poprzez m.in.:
• Dodatkowe 3 dni wolne na wolontariat w skali roku,
• Ubezpieczenie wolontariuszy,
• Wprowadzenie funkcji Koordynatorów organizujących aktywności grupowe, włączające także uczestnictwo członków rodzin, wspieranie działań indywidualnych,
• Usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez serwis społecznościowy Yammer oraz intranetowy portal wolontariatu (informacje bieżące, forum wymiany doświadczeń, narzędzia mierzące poziom zadowolenia, rejestracja online etc.) oraz telewizję firmową.

Liczba pracowników angażujących się w działania związane z wolontariatem pracowniczym ciągle wzrasta. Coraz częściej inicjatywy wychodzą od samych pracowników, którzy starają się pozyskać zainteresowanie i fundusze na cele dobroczynne najbliższe swemu sercu. Jeszcze większemu zaangażowaniu pracowników służy wewnętrzny konkurs na najlepsze projekty w ramach wolontariatu, na które firma przeznacza granty finansowe. Frekwencja wolontariatu w skali rocznej to w przybliżeniu 45% ogółu pracowników.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS