Kompania Piwowarska – case study

Kompania Piwowarska – case study

Praktyki

Zrównoważony rozwój jest jednym priorytetów strategicznych Kompanii Piwowarskiej (KP). Jesteśmy świadomi tego, że nasza rentowność, czyli wyniki finansowe i ogólny wzrost branży, zależy od istnienia zdrowych społeczności, rozwijających się gospodarek oraz odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych. Właśnie te kwestie są uwzględnione w codziennym zarządzaniu w Kompanii Piwowarskiej i znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii biznesowej, jak i w ramach 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju obowiązujących w naszej firmie. Dziesięć priorytetów zrównoważonego rozwoju kształtuje wizję i strategiczne podejście Kompanii Piwowarskiej do funkcjonowania w społecznościach lokalnych i prowadzenia biznesu. Każdy z nich jest równie istotny i angażuje interesariuszy firmy, a podejmowane zobowiązania mają swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu i raportowaniu.

10 PRIORYTETÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ

• Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu,
• Zwiększanie produkcji piwa przy zmniejszeniu zużycia wody,
• Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla,
• Sprawny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów,
• Minimalizacja odpadów,
• Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie zrównoważonym łańcuchem wartości,
• Działanie na rzecz społeczności lokalnych,
• Zmniejszenie skutków HIV i AIDS, na które mamy wpływ,
• Poszanowanie praw człowieka,
• Przejrzystość informacji o postępach działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i etyka.

Raportowanie i ocena w ramach priorytetów zrównoważonego rozwoju odbywa się w trybie półrocznym, w specjalnym programie służącym zarządzaniu i raportowaniu społecznemu – Sustainability Assessment Matrix – SAM. Program monitoruje wyniki Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów wchodzących w skład SABMiller, oceniając postępy na tak zwanych „stopniach” względem każdego z priorytetów. Każdy z priorytetów jest równie istotny i angażuje interesariuszy firmy. Każdy stopień składa się z pięciu rosnących poziomów wyników, opartych o standardy wewnętrzne i zewnętrzne, niezależne od wszelkich wymogów prawnych. Poziom 1 określa minimalny standard, a poziom 5 najlepszą praktykę. Oceny poszczególnych obszarów łatwo pokazują, na jakim etapie rozwoju i w którym miejscu jest firma, a także co należy zrobić, aby w następnych okresach raportowania poprawić wyniki.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY

Obszary zrównoważonego rozwoju, które podlegają okresowej ocenie i monitoringowi są tożsame dla wszystkich browarów SABMiller zlokalizowanych w różnych częściach świata. Monitorowanie obszarów zrównoważonego rozwoju umożliwia nie tylko rozwój i możliwość porównania się, ale także wymianę tzw. dobrych praktyk, czy skutecznych metod rozwiązywania różnych problemów produkcyjnych, społecznych, czy środowiskowych na arenie międzynarodowej.

Dzięki procesowi raportowania można w syntetycznej, zunifikowanej formie, zgodnej również z międzynarodowymi standardami (np. GRI), podawać konkretne informacje. To z kolei pozwala śledzić postępy firmy na polu społecznej odpowiedzialności i rozliczać ją ze skuteczności podejmowanych działań. Standard GRI umożliwia porównanie się firm z różnych branż, np. FMCG, czy finansowej. Pozwala interesariuszom na śledzenie postępów firmy na polu społecznej odpowiedzialności, jak również podejmowanie np. decyzji inwestycyjnych. Na świecie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu koncepcja odpowiedzialnego inwestowania (ang.: SRI – Socially Responsible Investing), która polega na inwestowaniu środków indywidualnych lub należących do instytucji np. w akcje spółek o wysokich standardach CSR.

Efektem raportowania jest komunikacja wyników np. w postaci powszechnie dostępnego raportu zrównoważonego rozwoju, którego treść jest zdeterminowana przez ramy wewnętrznego raportowania w grupie międzynarodowej SABMiller oraz wymogów standardu GRI. Ósmy Raport zrównoważonego rozwoju KP dotyczy działalności firmy w roku finansowym F13, zakończonym 31 marca br. został sporządzony jako pierwszy w Polsce – w sektorze biznesu – według najnowszych wytycznych Global Reporting Initiative G4 w wersji Core. Proces definiowania treści zawartej w raporcie przeprowadzono w oparciu o cztery zasady: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Nowe wytyczne GRI G4 wprowadzają koncepcję granicy aspektu, tj. ocenę, czy oddziaływanie danego aspektu odnosi się do wewnątrz organizacji, czy też skutki oddziaływania pojawiają się w strefie jej wpływów – na zewnątrz.

FIRMA TRANSPARENTNA

Raportowanie wszystkich kluczowych obszarów działalności firmy czyni ją bardziej transparentną dla interesariuszy, w tym klientów czy konsumentów. Dzisiejszy konsument, mający dostęp do nowych mediów społecznościowych, stawia firmom znacznie większe wymagania. Zakup to nie tylko kwestia ceny, ale i tego, w jaki sposób produkowany jest nasz wyrób. Zachwianie relacji związanych z marketingowym pozycjonowaniem marki produktu a jego produkcją – patrząc z perspektywy całego łańcucha wartości (value chain), czyli również dostawców, czy odbiorców – może spowodować katastrofalne skutki. Nieumiejętność oceny dostawców, brak monitorowania warunków pracy, czy środowiskowych aspektów mogą być przyczyną niekorzystnej oceny produktów, co prowadzi do zmniejszenia popytu, spadku udziałów w rynku, a w konsekwencji zysków firmy. Dziś kwestia raportowania danych pozafinansowych jest dobrowolna, jednak wkrótce może to ulec zmianie. Komisja Europejska zapowiada już zaostrzenie wymogów ujawniania danych pozafinansowych dla wszystkich, a nie tylko giełdowych europejskich przedsiębiorstw.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Komentarze
Facebook Twitter LinkedIn RSS