Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników (tj. osób korzystających ze strony internetowej www.nienieodpowiedzialni.pl, w tym również osób korzystających ze Sklepu,) korzystających ze strony internetowej pod adresem elektronicznym www.nienieodpowiedzialni.pl zwanego dalej „Portalem”

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony, w tym także Sklepu i składania Zamówień.

Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja „Nienieodpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadminsitratorzy”).

Kontakt ze współadministratorami jest możliwy za pomocą adresu e-mail:

kontakt@nienieodpowiedzialni.pl.

zwani dalej „Współadministratorami”.

Zakres zbierania danych

Współadministratorzy zbierają dane Użytkowników Portalu w przypadku składających Zamówienia („Zamawiający”), w sposób określony w Regulaminie. Ponadto dane Użytkowników portalu zbierane są również w związku z zapisem Użytkownika do newsletteru oraz zarejestrowania się do udziału w konferencji.

  1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Użytkownik powinien podać dane niezbędne do skorzystania z usługi Sklepu, zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail , adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail.
  2. W celu zapisu do newsletteru Użytkownik powinien podać dane niezbędne do jego wysyłki tj. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. W celu zarejestrowania się do udziału w konferencji Użytkownik powinien podać dane niezbędne do dokonania zapisu, zapewniające możliwość wzięcia udziału w konferencji tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, nazwa firmy, którą reprezentuje, rolę pełnioną w firmie, oraz sektor/branżę, którą reprezentuje.

Cel zbierania danych

  1. Dane osobowe Użytkownika składającego zamówienie w sklepie przetwarzane są w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług – jest to cel wspólny Współadministratorów.
b. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
– jest to cel Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o.
c. w przypadku dokonania zakupu Towarów, dane osobowe są również gromadzone w dokumentacji rachunkowej i tym samym będą przetwarzane w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy – jest to cel Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o.
d. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy – – jest to cel wspólny Współadministratorów.
e. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych – jest to cel wspólny Współadministratorów.

  1. Dane osobowe Użytkownika zapisującego się do newsletter przetwarzane są w celu przesyłania newsletteru – jest to cel wspólny Współadministratorów.
  2. Dane osobowe Użytkownika zapisującego się do udziału w konferencji przetwarzane są w celu rejestracji, udziału w Konferencji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również do wysyłki informacji dotyczących projektu Nienieodpowiedzialni oraz w celach statystycznych – jest to cel wspólny Współadministratorów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również umowy sprzedaży, wysyłki newsletteru oraz wzięcia udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Portal oraz brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newsletteru, wzięcia udziału w konferencji.

W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

  1. W przypadku składania zamówień w Sklepie:

a. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,

b. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

c. w przypadku dokonania zakupu Towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Sprzedawcy, polegającego na prowadzeniu rachunkowości. Obowiązek ten wynika w szczególności powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

d. niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, polegających na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zapytania,

e. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Sprzedawcy,

f. wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

  1. W przypadku zapisu do newsletteru zgoda na jego wysyłkę wyrażona w formie dorozumianej poprzez zapisanie się do newsletteru
  2. W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu) polegającego na prowadzeniu statystyk oraz promocji Konferencji.

Okresy przechowywania danych osobowych

a. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,

b. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,

c. Dane osobowe przetwarzane w celu udziału w konferencji będą przechowywane do momentu rozliczenia konferencji, a następnie w celach statystycznych nie dłużej niż 5 lat, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dotyczącej wysyłki do momentu jej wycofania, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@nienieodpowiedzialni.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

d. Dane osobowy przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych – są przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych dotyczących Współadministratorów. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki tych treści, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b. w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,

d. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wniesiona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Wszelkich zmian i innych żądań w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie stosownego wniosku na dane kontaktowe wskazane w punkcie „Kontakt z nami” niniejszej Polityki prywatności.

Mechanizm cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, zktórej pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w celu:

a. zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy służących do Zamówienia ;
c. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów i rozmiaru czcionki, układu strony);
d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Portalu.

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Adres IP

Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Portalu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Współadministratorów mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dostęp do danych osobowych Zamawiających mają także podmioty dokonujące dostawy zamówionych Towarów – w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których Zamawiający dokonuje płatności za Towary – w zakresie, w jakim Zamawiający poda im te dane.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Współadministratorzy oświadczają że przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, Współadministratorzy – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

Wyłączenie odpowiedzialności

Współadministratorzy nie odpowiadają za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Współadministratorzy przetwarzają podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

a. e-mail – wysyłając wiadomość na adres: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl

b. telefonicznie – dzwoniąc na nr 22 39 550 45

c. listownie – wysyłając korespondencję na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

Uzgodnienia współadministratorów

Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadminstratorami są dostępne na stronie https://nienieodpowiedzialni.pl/o-nas/

Zmiany Polityki Prywatności

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

28.10.2019 r.

Podziel się

Facebook / Twitter / LinkedIn

Facebook Twitter LinkedIn RSS